Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

www.webshopcreators.nl

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Betaling
Artikel   9 – Eigendomsbehoud
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Geheimhouding en Privacy
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Webshop Creators
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de opdrachtnemer.


Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer
Ceriel van den Adel
ACP Financial Services, Handelsnaam Webshop Creators
Mr. Wm. Oppedijk van Veenweg 22L9, Burgum
E-mailadres: info@Webshopcreator.com
KvK-nummer: 83033572
BTW-nummer: op aanvraag

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst die betrekking hebben op Webshop Creators aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Webshop Creators en Opdrachtgever.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Mocht Webshop Creators derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook nog steeds van toepassing.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Alle partijen verplichten zich over en weer conform de AVG te handelen.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Een aanbod van opdrachtnemer geschiedt vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisneming door de opdrachtnemer van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door de opdrachtnemer verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden de opdrachtnemer niet.
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen wanneer dit gewild is.
 1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door de opdrachtnemer en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen ten alle tijden worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door Webshop Creators.Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Webshop Creators een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging.
 • Indien door de opdrachtnemer geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand doormiddel van schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door de opdrachtnemer. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer respectievelijk de factuur van de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 • Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders geldt deze voor onbepaalde tijd.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De opdrachtnemer zal bij de dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de levering van de dienst door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is er geen herroepingsrecht van toepassing.

Artikel 7 – De prijs

 1. De in de offerte genoemde bedragen zijn altijd exclusief BTW tenzij dit anders word aangegeven.
 • Wanneer beide partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van het te rekenen uurtarief plus de bijkomende kosten van eventuele extra aankopen als thema’s, domeinnamen en andere bijkomende kosten die gewenst en van toepassing zijn voor een goede vorming van het eindproduct.
 • De genoemde prijzen op de website zijn een schatting. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever een offerte verschaffen wanneer de opdrachtgever zijn of haar eisen schriftelijk heeft overlegd. Hieruit volgt een offerte welke naar gewerkt zal worden maar altijd een schatting blijft waardoor deze eventueel minimaal af kan wijken.Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze (in Euro’s).
 1. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na de eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door de opdrachtnemer te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan de opdrachtnemer verschuldigd. Ook zal Webshop Creators een incassobureau/rechts deurwaarder inschakelen wanneer dit nodig is.
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd een borgsom te bedingen bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer is gerechtigd, na de opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van overschrijding van betalingstermijnen door de opdrachtgever. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door de opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.
 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Indien de opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met lid 3 bedongen borgsom te vergoeden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij de opdrachtgever gehouden zal zijn de door de opdrachtnemer verbeurde opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode – met een maximum van zes (6) maanden -, aan de opdrachtnemer te vergoeden.
 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met de opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 9 – Eigendomsbehoud

 1. De door de opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden et cetera, blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De opdrachtgever  dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Webshop Creators veilig te stellen.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken van de opdrachtnemer te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Voor het geval dat de opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtnemer niet op, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 11 – Geheimhouding en Privacy

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 1. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht of andere bron van elkaar hebben verkregen. Alle informatie die gedeeld word tussen beide partijen word beschouwd als vertrouwelijk.
 2. De privacyverklaring van Webshop Creators is van toepassing op de opdrachtgever. In deze privacyverklaring staat hoe er wordt omgegaan en wat er wordt gedaan om de privacy te waarborgen en te beschermen. Het privacy beleid van Webshop Creators voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de privacyverklaring vinden op de website van Webshop Creators: www.webshopcreators.nl.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Wanneer de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. De opdrachtgever beroep doen beroep doen op tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever dit binnen twee (2) maanden nadat de opdracht is uitgevoerd schriftelijk kenbaar heeft  gemaakt.
 3. De opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving, verlies van orders, gevolgschade, bewerkingskosten en dergelijke.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Wanneer de opdrachtnemer een opdracht aanneemt conform de afgesproken bepalingen geldt er een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die te wijten zijn aan onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het adviseren en het uitvoeren van de opdracht.
 6. In geen enkel geval kan er aanspraak gedaan worden op een vergoeding van schade die is veroorzaakt door derving van inkomsten van de opdrachtgever of op gevolgschade en indirecte schade.

Artikel 13 – Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1.  De opdrachtnemer vervult de werkzaamheden in het kader van de afgesproken opdracht uit naar beste deskundigheid, inzicht en vermogen. Mocht het vereist zijn voor een goede uitvoering van de opdracht om het werk of delen daarvan door derden te laten uitvoeren dan is dat gerechtvaardigd. De opdrachtnemer zal dit bij grote uitbestedingen overleggen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die door derden worden verricht welke is uitgegaan volgens de opdracht.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste informatie die versterkt is door de opdrachtgever.


Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Webshopcreators

info@webshopcreators.nl