Privacy Policy

Privacy Policy

www.webshopcreators.nl

Webshop creators respecteert de privacy van de bezoekers van haar onderneming en website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving). Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw persoonsgegevens delen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens (AVG) kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Begrippen

  1. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee je als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.
  2. Website: www.webshopcreators.nl (hierna ook: ‘de website’)

Hoe krijgen wij jouw persoonsgegevens

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zowel direct, als indirect, van jouzelf dus en van derden.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van DRS DOMAIN REGISTRY, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van DRS. DRS zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd opgeslagen. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Drs domain registry

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van drs domain registry. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. drs domain registry heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

Wij verwerken niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk voor jou als klant zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij verwerken van jou in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met jou op te nemen zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken ook contactgegevens van eventuele relaties mocht dit van belang zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten aan jou te kunnen verlenen. Persoonsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn, zoals KVK / BTW nummers, klantgegevens, e-mailadressen, NAW gegevens, IP-adressen, telefoonnummer, marketing gegevens, interesses en demografische gegevens. Wij verwerken alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening en persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken, zoals financiële persoonsgegevens, Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Shopify. Als u een review achterlaat via onze website dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Shopify deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Shopify publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Shopify contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Shopify. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Shopify toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Shopify derden inschakelt.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens                                                                                                   
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Artikel 5 – Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij vragen jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken en zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening aan jou en de overeenkomst die wij met jou sluiten. In sommige gevallen zijn jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor het bouwen en onderhouden van jouw website.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Webshop Creators op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Facturatie en boekhouden

Rompslomp

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Rompslomp. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw overeenkomst met ons. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Rompslomp is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Rompslomp gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij heb de nodige bescherming voor uw persoonsgegevens welke zowel technisch als organisatorisch in gebruik zijn genomen. Er zijn verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking en de beveiliging van uw gegevens.

Verandering van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen/wijzigen. Wanner wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen dan zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van wijzigingen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Webshop Creators. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Datalek

Wanneer er een datalek is gecontrateerd waarbij uw gegevens eventueel in gevaar zijn gekomen dan zullen wij u daar meteen van op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Webshop Creators

Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 22L9

9251 GA Burgum Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken

info@webshopcreators.nl

Ceriel van den Adel

Webshopcreators

info@webshopcreators.nl